Thăn Lợn Nhật Cuộn Nấm Nướng - 黒豚薄切りマッシュルーム巻き

Thực đơn
お品書き

Thong ke