Sò Điệp Nướng Muối Hoặc Sốt Teri - 帆立塩焼き/ 照焼き

Thực đơn
お品書き

Thong ke