Mực Sống Với Đậu Tương Lên Men - 烏賊納豆

Thực đơn
お品書き

Thong ke