Mực Ống Nướng Muối Hoặc Sốt Teri - 烏賊塩焼/照焼

Thực đơn
お品書き

Thong ke