Măng Tây Xào Với Bí Đà Lạt - アスパラガスとズッキーニ炒め

Thực đơn
お品書き

Thong ke